Νομοθεσία


 • Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. ΚΥΑ αριθμ. 8512/15-4-2013 (ΦΕΚ 1060 Β΄) 
 • Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016. ΚΥΑ 956/60312/8.5.2014 (ΦΕΚ Β” 1243)
 • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μελισσοκομείων. Αριθμ. 205281/4210/15-11-2010
 • Εφαρμογή διατάξεων νόμου 4056/2012 (52/Α΄) επί ζητημάτων αρμοδιότητας της δασικής υπηρεσίας. Εγκύκλιος 172592/2547/28-6-2012 (ΑΔΑ: : Β4ΛΝ0-Ο4Ι)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάταξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων». Αριθμ.1011/4/3στ/22-4-2009 Απόφαση
 • Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων. Αγρονομική Διάταξη 1/2008 (ΦΕΚ 1501/Β/30-7-2008) 
 • Εφαρμογή της έννοιας μελισσοκομείο στη δασική νομοθεσία. Εγκύκλιος 99136/2370/9-8-2005 
 • Τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές εκτάσεις. Έγγραφο 234791/16.5.2003
 • Άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων σε δημόσια και μη δάση και δασικές εκτάσεις. Υ.Α. 81084/6685/9-12-1998 (ΦΕΚ 1339/Β/31-12-1998)
 • Εμβαδόν δασικών εκτάσεων για την εγκατάσταση μελισσοκομείων. Υ.Α. 160252/1989/26-3-1985
 • Άρθρο 13  του ν.1734/87 (ΦΕΚ 189 Α) Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις
 • Περί χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Π.Δ. 190/81 (ΦΕΚ 54/Α/4-3-1981).
 •  Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών Β.Δ. 657/63 (ΦΕΚ 191/Α/2-11-1963), το άρθρο 1τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 77/66 (ΦΕΚ 19/Α/29-1-1966)
 • Νόμος 4856/1930 (ΦΕΚ 316/Α/16-09-1930) «Περί μέτρων προς ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και ειδικών κλάδων αυτής»
 • Περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας. Νόμος 6238/1934 ΦΕΚ 265/Α/14-08-1934) του Υπουργείου Γεωργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου